Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Klant, van de Gebruiker, en van Knowlex:Deze overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Klant, van de Gebruiker, en van Knowlex: De “Klant” is degene die met Knowlex een overeenkomst afsluit, en die ook zorgt draagt voor betaling aan Knowlex.

De “Gebruiker” is degene in het kader van een overeenkomst tussen Knowlex en de Klant, van Knowlex gebruik mag maken. De Gebruiker moet deze algemene voorwaarden in eigen naam onderschrijven, doch enkel in de mate dat uitdrukkelijk sprake is van “de Gebruiker”

Knowlex BV, KBO/BTW (0)674.922.832, heeft haar maatschappelijke zetel te 9050 Gent, aan de Kerkstraat 108.

“Knowlex” is een softwareprogramma dat toelaat juridische documenten op overzichtelijke wijze te bewaren en, indien gewenst, te delen met kantoorgenoten of met derden en aldus bij te dragen tot verhoging van de efficiëntie van het kantoormanagement, en van de verspreiding van gegevens.

Knowlex kan gebruikt worden op PC/laptop/tablet, mits deze voldoen aan de minimale vereisten die op de Knowlexwebsite kunnen worden nagegaan. De Klant moet de nodige software-updates uitvoeren om aan deze technische vereisten te blijven voldoen.

Knowlex laat toe documenten in door Knowlex ondersteunde digitale formaten ‍op te slaan en in het programma zelf te bekijken, of vanuit Knowlex te downloaden en op te slaan op de PC/laptop/tablet van waarop Knowlex werd geopend. In Knowlex opgeslagen documenten kunnen terug worden opgevraagd en verder worden bewerkt (uiteraard op voorwaarde dat de PC/laptop/tablet waarop Knowlex wordt geopend, de software waarin het document werd opgeslagen, ondersteunt).  

Zodra deze beschikbaar zijn, zal de Klant en de Gebruiker via online tutorials kunnen leren hoe Knowlex werkt. Indien technische ondersteuning nodig is, kan deze worden geboden via overname van het scherm; de Klant zal de daartoe benodigde software op verzoek downloaden en de nodige toelating willen verlenen.

Knowlex biedt een zoekfunctie aan (vergelijkbaar met deze van bekende zoekrobotten) om documenten terug te vinden.

Knowlex laat toe documenten te delen met anderen, hierna “openbaar te maken”. De Klant die een document openbaar maakt, beslist per document wie inzage krijgt van dit document: enkel hijzelf, alle of sommige kantoorgenoten, of derden. Diegenen aan wie de Klant expliciet het recht verleent om in het kader van de overeenkomst die hijzelf met Knowlex afsluit, van Knowlex gebruik te maken, worden in deze overeenkomst “Gebruikers” genoemd. De Klant naargelang de aard van degene die van Knowlex gebruik maakt (binnen de Gebruikers die hij toestaat kunnen dat bijvoorbeeld stagiairs, kantoorgenoten, abonnees, of welbepaalde derden) of zelfs naar alle derden-Knowlexgebruikers toe bepalen welke rechten iemand verwerft m.b.t. dat document: geen rechten, ‘alleen lezen’, de mogelijkheid om te downloaden of om de mogelijkheid om een tekst te bewerken.

De Klant en de Gebruiker moeten zelf de vertrouwelijkheid van hun documenten bewaken. De Klant en de Gebruiker verklaren te begrijpen dat aan het delen van documenten risico’s verbonden zijn, doordat wie toegang krijgt tot die documenten, deze ook verder kan verspreiden.

De Klant zowel als de Gebruiker verbinden zich ertoe enkel inzage te verlenen in documenten waarop de Klant, resp. de Gebruiker alle rechten heeft en geen inbreuk te maken op rechten van derden. Zo verbinden zij zich ertoe enkel persoonsgegevens op te nemen met toestemming van de betrokken persoon en in het algemeen de wetgeving inzage gegevensbescherming strikt na te leven.

Knowlex biedt het platform en de ondersteunende software aan maar komt op geen enkele manier tussen in de op Knowlex opgeslagen en via Knowlex openbaar gemaakte content. Die content blijft, voor zover deze voldoet aan de voorwaarden van het auteursrecht, eigendom van de Klant die de content openbaar maakte. Knowlex garandeert op geen enkele manier de oorspronkelijkheid, de juistheid of de inhoud van de opgeladen documenten. Knowlex kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor content. Knowlex behoudt zich wel het recht voor om content, die in strijd zou zijn met de wetten en de goede zeden en die onder haar aandacht zou worden gebracht, te verwijderen.

De Klant en de Gebruiker van hun kant verbinden zich ertoe de goede naam van Knowlex niet in het gedrang te laten komen door ongeoorloofde content te publiceren, en zal, vooraleer content openbaar te maken, de kwaliteit van de content kritisch onderzoeken zodat op het platform zo accuraat en betrouwbaar mogelijke juridische informatie wordt aangeboden. De Klant en de Gebruiker zullen de ratings die hun bijdragen bekomen opvolgen, en hieruit de nodige consequenties trekken.

Knowlex laat de lezer toe, aan documenten een rating te geven of opmerkingen te maken. In een eerste fase kunnen die opmerkingen door iedereen die toegang heeft worden gelezen, in de toekomst zal wellicht mogelijk worden de Klant toe te laten te beslissen of de rating en/of de opmerkingen bij een door die Klant openbaar gemaakt document publiek worden gemaakt. Wijzigingen aan documenten zullen regelmatig via notificaties worden gemeld aan wie aangegeven heeft bepaalde documenten te willen volgen.

Knowlex zal in de toekomst toelaten statistische informatie over aantallen downloads op te vragen.

Knowlex laat op haar platform in een eerste fase enkel gebruikers toe die professioneel actief zijn inzake legal, tax en finance consultancy in de ruime zin (of die bij hen in dienst zijn) zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, fiscale consultants, ... Knowlex heeft het recht andere groepen of personen toegang tot het Knowlexplatform te verlenen.

Knowlex doet beroep op professionele dienstverleners en professionele software en stelt alles in het werk om het platform efficiënt te laten werken. Knowlex kan geen enkele garantie verstrekken met betrekking tot de software van derden. De in Knowlex opgeladen data worden bewaard in de cloud. Knowlex stelt alles in het werk om haar servers operationeel te houden en te behoeden voor dataverlies en voor onderbrekingen in de beschikbaarheid van Knowlex, maar kan dit niet uitsluiten en garandeert dus geen permanente beschikbaarheid, garandeert geen foutloos systeem kan niet garanderen dat data niet verloren gaan. Knowlex kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, dataverlies of andere schade, tenzij in geval van eigen opzettelijke fouten.

De Klant verwerft enkel een tijdelijke gebruikslicentie voor het Knowlexplatform. De rechten van de Gebruiker zijn een afgeleide van de rechten van een Klant en dus afhankelijk van de rechten van die Klant. Alle rechten met betrekking tot het platform als dusdanig, blijven bij Knowlex.

Als een Klant zou beslissen de samenwerking met Knowlex stop te zetten, dan zullen diens gegevens, bij of kort na het aflopen van de licentie, automatisch vernietigd worden en verdwijnen uit het Knowlexsysteem. Hetzelfde geldt wanneer, of een Gebruiker zijn rechten verliest als gevolg van de stopzetting van de overeenkomst door de Klant waaraan de Gebruiker zijn rechten ontleent. De gegevens worden vernietigd zonder dat daarvoor een vergoeding moet worden betaald. Als een Klant of een Gebruiker de gegevens die de Klant of die de Gebruiker oplaadde graag nog terug zou bekomen, dan kan Knowlex die aanleveren als de Klant of de Gebruiker de vraag tijdig, dit is een maand vóór afloop van de licentie, aan Knowlex stelt, en mits betaling van een éénmalige vergoeding van € 1.170 tot 50 GB plus € 15 per bijkomende GB.

De Klant gaat deze overeenkomst aan voor een bij aanvang overeengekomen aantal Gebruikers. De Klant kan op elk ogenblik een bijkomende Gebruiker invoeren, mits de daaraan verbonden vergoeding te betalen. De Klant gaat de verbintenis aan de verschuldigde licentievergoeding vooraf te betalen, op maandbasis, via domiciliëring. Knowlex bezorgt hiervoor een factuur via mail. Bij niet-betaling van een factuur spijts herinnering, heeft Knowlex het recht de dienstverlening te schorsen, zonder dat dit afbreuk doet aan de betaalverplichtingen van de Klant.

Knowlex heeft het recht een prijsverhoging door te voeren, mits dit aan de Klant te laten weten via mail. Als deze meer bedraagt dan 20%, zal Knowlex de Klant erop wijzen dat hij het recht heeft de overeenkomst te beëindigen door dit binnen de maand na de melding van de prijsverhoging te laten weten en mits inachtname van de contractuele opzeggingstermijn. Wanneer de Klant deze beëindiging aan Knowlex laat weten binnen de maand na de melding van de prijsverhoging, zal de prijsverhoging niet worden doorgevoerd in de opzegperiode.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Knowlex van tijd tot tijd worden gewijzigd naarmate het Knowlexplatform verder evolueert. Knowlex zal een wijziging laten weten via mail op het door de Klant opgegeven adres. De wijziging heeft van rechtswege uitwerking 100 dagen na de aankondiging. De Klant heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen met inachtname van de contractuele opzegtermijn indien hij het met de wijzigingen niet eens is.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en kan op elk ogenblik worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging gebeurt per aangetekend schrijven en heeft uitwerking de eerste maand na de maand waarin de opzeggingsbrief aan de post werd aangeboden.

Knowlex heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

Deze overeenkomst behelst het volledig akkoord tussen Knowlex, de Klant, en de Gebruikers. Eventuele aan deze overeenkomst voorafgegane documenten en verklaringen vormen hiervan geen onderdeel.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit de algemene voorwaarden verwijderd te zijn, terwijl alle overige bepalingen hun volledige geldigheid behouden. De bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, wordt vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eender welke betwisting waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven.